ރެޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު އަމިއްލަފުޅަށް މަޒުމޫނު ޝާއިޢުކުރަށްވާ ނުވަތަ ޕަބްލިޝް@ފަންވަތް.އިންފޯ އަށް މެއިލް ކުރަށްވާ

އަދުގެ ޚާއްސަ

Print

އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް!

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ތިމާވެއްޓަށް ނަޒަރު ހިންގާ، ޖެހޭ އެކަމާ ފިކުރުކޮށްލަން

       ތިމާވެސް ހަމަ އުޅެންޖެހެނީ، ވެށީގާކަން ޖެހޭ ދަންނަން

ގަލާ ވެއްޔާ ނެގީ އެކުގާ، ބިނާކުރުމަށް ޢިމާރަތްތައް

        ގަލާ ވެއްޔާ ފަޅުން ނުނަގާ، އިތުރު ގޮތްތައް ޖެހޭ ހޯދަން

 

Print

ހިތްހަމަޖެހޭ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ބޭނުންފުޅުނަމަ...

ޝާޢިއުކުރީ ޝާދިޔާ ޢަބުދުﷲ . ހިމެނޭބަޔަކީ އާދަކާދަ

ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅުމަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކެވެ. އެއީ އިންސާނާ ޒުވާންކަންމަތީ ގިނަދުވަހު ދެމިހުންނަ ކަމެއްކަންވެސް ޔަޤީނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުން، ބައެއްފަހަރު ކަންކަމާ ހާސްވެ ހަދާނެގޮތެއް ޚިޔާލަށް ނައިސްގެން އުޅެންޖެހެއެވެ. މިފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ބައެއް ގޮތް ގޮތް ޙިއްސާ ކޮށްލާނަމެވެ.

ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެ، ހިތްހަމަނުޖޭގޮތްދިމާވުމުން އެންމެފުރަތަމަ ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުންވެސް ފުންކޮށްނޭވާ ލާށެވެ. އެއަށްފަހު އެމީހަކު އެވަގުތު އެހުރި ޙާލަތަކުން އެހެން ޙާލަތަތަކަށް ބަދަލުވެލާށެވެ. ކޮޅަށް ހުރިނަމަ އިށީނދެލާށެވެ. އިށީނދެގެން އިންނަމަ އޮށޯވެލާށެވެ. އެންމެ ފަސޭހައިން ހިތަށްހަމަޖެހުން ލިބޭނީ ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރުމުންނެވެ. ތިމާގެ އުފާވެރި ވަގުތުތަކާއި އުފާވެރިހާދިސާތައް ހަނދާންކުރުމުންނެވެ. ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތްތައް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގަތުމުންނެވެ.

Print

ކުޑަކުދިންްނަށް ބަހެއް

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

އަޚުލާޤު ހެޔޮ އަށަގަންނަމާ! އަޅުކަންތަކަށް އިސްކަންދެމާ!

      ވަގުތަށް މަސައްކަތް ނިންމަމާ! ވަރުގަދަ ޢަޒުމުގައި ކިޔަވަމާ!

 ނިދުމުގެކުރިން ދަތް އުނގުޅަމާ! ނިދަމުން"ޝަހާދު" ކިޔާލަމާ!

       ކިޔުމުގެ ގޮތުން ފޮތްހުޅުވަމާ! ފަޖުރުގެ ދެރަކްޢަތް ކޮށްލަމާ!

Print

ކަނޑިކި ލޯބި

ޝާޢިއުކުރީ ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް . ހިމެނޭބަޔަކީ ސަމާސާ އަދަބު

ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް  / އިމޭޖް،ކ.ކާށިދޫ

         އެއީ މީގެ ޒަމާންތަކެއް ކުރިއެވެ. ކާށިދޫގެ ފާލަމުން ފައިބާއިރު ކަނާއަތްފަރާތުން ފުރަތަމަޖެހޭ ގެއަކީ އުސްމާނާ ހަރީރާގެ ދެމަފިރިން ދިރިއުޅޭ ގެއެވެ. ލަކުޑިން މެއްލަޖަހައިގެން ބިތްބައްދައި ،ފަނުން ހިޔާކޮށްފައިވާ ރީތި ކުޑަކުޑަ ގެއެކެވެ. އެތެރެގެ އެއީ އުސްމާނުގެ ދެމަފިރިންގެ ބައެވެ. މައިދައިތައާއި ބަފާބެ ނިދަނީ ދިމާއެނދުގައެވެ. 

        އާދައިގެ މަތިން މިރޭވެސް އިޝާނަމާދުން އައިސް ރޭގަޑުގެ ނާސްތާ ނިންމާލުމަށް ފަހު ހަރީރާގެ ލޮލަށް އުސްމާނު ބަލާލިއެވެ. "މިރޭވެސް ނިދާނީ ބޮޑުއަށީގައިތަ؟ މިހާރު އަހަރެންގެ މަގަތުގައި ހަރީރާ ނުނިދާތާ ތިންމަސްދުވަސް ވެއްޖެ." އުސްމާނުގެ ވާހަކަށް ހަރީރާ ޖަވާބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފޫހިގޮތަކަށް އުސްމާނާ ދިމާއަށް ބަލާލުމަށްފަހު ތެދުވެގެން ގޮސް ބޮޑުއަށީގައި އޮށޯވެ ނިދައިފިއެވެ.    

Print

ވިސްނާލުމަށް

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ކޮންމެ ނަފްސެއްވެސް ފަނާވެ، ދިޔުން ވެޔޭ ހަމަ މިބިމުގާ

   ދޮންވިއަސް އަދި ކަޅުވިއަސް، ފަރަޤެއް ނުވާނޭ މިކަމުގާ

އޮންނަ ގޮތް ޤުރުޢާނުގައި، ދޮގުކޮށް ހަދާފާ މިތަނުގާ

    ކޮންމެ ގޮތަކަށް އުޅުނަކަސް، ނުލައޭ އަޅާ މިޒަމާނުގާ

ކޮންމެހެން މޮޅު މީހަކަށް، ނުމެވާނެޔޭ މަޙްޝަރު ބިމަކު

    ބޮންތިއަށް ރުކުގާވި، ވާޞިލްވެވުނަކަސް އަދި މިތަނުގާ

 

Print

ޤަދަރެއް ނުދިނަސް ލޯބިވޭ...

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ތިއޭ ރޫހީ އުފާ މަ އެދޭ، ގަޔާވާ ޔާރަކީ މިހިތުން
   ވިއޭ ހެކިއޭރު ހަނދު ތަރިތައް، ހިތާހިތް ލާމެހިފަ ވެވުމުން

ފެނޭ ތިޔަމޫނު މެރުމުންވެސް، ދެލޯ ގައިމޭ މަގޭ އަމުދުން
   ހެނޭ ހީވީ ނަށައިގެންހެން ،މިހިތް ދެއަތަށް ކަލާ ފެނުމުން

ލޮލާމޫނާ ތިކަނދުރާގައި، އެވާ އިޝްޤީ އަސަރުތަކަކުން

  ރޮލާވީހިތް މަގޭ ގައިމޭ، ޤަތުލު ކޮށްލީ ކަލާގެ އަތުން

Print

ތަނެއް ކުރިއަރާދާނީ...!!

ޝާޢިއުކުރީ ޢަލީ ނައުފަލް . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ތަނެއްނަމަ ކުރިއަރާދާނީ، ޒުވާނުން ހަރުދަނާ ތިބެގެން

               ބިނާ ޤައުމިއްޔަތެއް ކުރުމަށް، އެތަށް ޚިދުމަތް ތަކެއް ކޮށްގެން

ނުވާނޭ ތިޔަ ކަމެއް ބުނެފާ، ނުވާކަމުގައި ހަދާ ދައްކާ

               ދުވާ ދުވުމާ އެކީ އެކުގާ، ހަވާނަފްސާއި ދުރުވެވިގެން

ޖަމާޢަތް ކުރިއެރުން އެދިގެން، ޒަމާނަށް ލޯ ދެ ހުޅުވައިގެން

               ސަމާލުވެގެން މިތާ ވަޠަނީ، ޖިހާދެއް ހިތްވަރުން ކޮށްގެން

Print

މާދަރީބަސް ރައްކާތެރިކުރުން

ޝާޢިއުކުރީ ޝަކީލާ ހާމިދު . ހިމެނޭބަޔަކީ މާދަރީބަސް

ޝަކީލާ ޙާމިދު ބިޖިލީގެ ހއ. ކެލާ

 

ބައެއްގެ އަމިއްލަބަހަކީ މާދަރީބަސްނޫން އެހެން ކޯއްޗެއް

   މައެއްގެފުށުން މެނޫނަސް ލިބެވިދާ އަގުބޮޑު އެއީ އެއްޗެއް

ބުނަންހޭ މާދަރީބަހަކީ މިޤައުމުގެ ތަރިކައެއް އަގުބޮޑު

   ފުނަށްފީނާ އަލުން ބެލުމުން ދިރުން ލިބި ކުރިއަރާ މުދަލެއް

Print

ގަމާރުކަން ބޮޑުވީމާ ވާގޮތެއް ނުއެނގޭ!

ޝާޢިއުކުރީ އަޙްމަދު ސަމީޢު . ހިމެނޭބަޔަކީ ސަމާސާ އަދަބު

ކޮމަންޑޫ ޢަލީ އިބުރާހީމް


މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއެވެ. ރަށްފުށުގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތުވަނީ ވަރަށްވެސް ދަށު ދަރަޖައެއްގައެވެ. ރަނގަޅު އިލްމުވެރިޔަކު ހުއްޓަސް ހުންނަނީ މާލޭގައެވެ. ރަށްފުށުގެ ރަށަކުން ކިރިޔާވެސް އެއްޗެއް ދަންނާނީ މުދިމެވެ. ނޫނީ މުދިމެއްގެ ދަރިއެކެވެ. އެވެސް ހެޔޮކޮށްވިއްޔާ ދީނީ ޢިލްމެކެވެ. ކަމަކާ ބުއްދިއެއް ފިކުރެއް ކުރުމަކާ ނުލައި ބޮލުގައި ތާކިހަލެއް އަތުގައި ކަޅު ކުޑައެއް އޮންނަ މީހަކު ބުނާ އެއްޗެެއް މޮޅު ކުރެއެވެ.

Print

ހިނިތުންވެލާށެ.....

ޝާޢިއުކުރީ އަޙްމަދު ސަމީޢު . ހިމެނޭބަޔަކީ ދިރާސާ


ކޮމަންޑޫ ޢަލީ އިބުރާހީމް


ހިނިތުންވުމުގެ ސިފައަކީ މާތް ﷲ އިންސާނާއަށް ދެއްވި ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން މާތް ސިފައެކެވެ. ހިތްހެޔޮކަމުގެ ޢަލާމާތެކެވެ. އޯގާވެރިކަމާއި އަޅާލުން ދައްކުވައިދޭ ކަމެކެވެ. އަނެއް އިންސާނާގެ ނަފުސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ތިމާއަށް ދެވޭ ފަރުވާއެއްވެސްމެއެވެ.އެހެން ޢިބާރާތަކުން ދަންނަވާނަމަ އެއީ ބުރަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ބޮޑު ހޭދައެއް ނުކޮށް އަނެކާއަށްދެވޭ އަގު ނުކުރެވޭފަދަ އަގު މާތްވި ހަދިޔާއެކެވެ. ވީއިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަގަކާ ނުލައި ލިބިލައްވާފައިވާ މިހަދިޔާ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި

Print

ދުލަކީ ނުރައްކާތެރިވެސް ހަތިޔާރެކެވެ.

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ދަންނަވަންތޯއޭ ތެދަށް، ދުލަކީ ލިބުނު ހަތިޔާރެކޭ

      ކަންމިހެން އޮތްއިރު އޮތީ، ރައްކާތެރިވެ ތިބުމޭ ތެދޭ

ބަޑިތަކުންނާ ކަނޑިތަކުން، ނޫނަސް ޤަތުލު ކުރެވޭނެޔޭ

     އަޑިނުބައި ހިތަކުން ނެރޭ، ވިހަގަދަ ބަހެއް ބުނުމުން ތެދޭ

Print

ޗޮކުލެޓްފުށިން އިވުނު މަތިންދާބޯޓުގެ އަޑު

ޝާޢިއުކުރީ ޙުސައިން ޢާރިފް . ހިމެނޭބަޔަކީ ސަމާސާ އަދަބު

އެއްސަހަރެއްގައި އުޅުނު ވަރަށް ޟަޢީފް މީހެކެވެ. އޭނާގެ އެންމެގާތް ރަޙުމަތްތެރިޔާ ކަމުގައިވާ ޒެކޯގެ ކައިވެންޏަށް

ޗ.ޗޮކޮލެޓްފުއްޓަށް ދިޔައެވެ. އޭނާ ގޮސް ހުރީ ޗ.ޗޮކޮލެޓްފުށީ ޓޮބްލެރޫންމަންޒިލް ގައެވެ. އާދޭހެވެ! އެމަންޒިލަކީ ވަރަށްވެސް ހިތްފަސޭހަ، ހިތުގައި ފިނިފެންމާ ފޮޅުވާލާ، އެފަދަ ދެވަނައެއްނުވާ މަންޒިލެކެވެ. ވަށައިގެންވާ މާހައުލުން އިވެމުންދާ ދޫނިތަކުގެ ތޫލި އަޑުތަކާއި ޖަނަވާރުތަކުގެ ހޭރުމުގެ އަޑުތަކުން މާހައުލުވަނީ މުޅިން ކިލަނބުކޮށްލާފައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ބޮކޭ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ޒެކޯ އައިސް އޭނާގެ ކޮނޑުގައި ކޮށްޓާލުމުންނެވެ. ދެރަޙުމަތްތެރީން ސައިކަލްގައި އެކުއެކީ ދިޔައީ ޑެއިލީ މިލްކު ރެސްޓޯރެންޓަށެވެ. އެތަނަށްގޮސް ދެމީހުން ބަނޑުގައި ނެތްތަނަށް ކާލިއެވެ. ދެމީހުން ތޮޅެމުން، ފޮޅެމުން ގެޔަށް ދިޔައީ ބަނޑު ދަމާލުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައެވެ.

Print

ކަރުނުން ދެލޯ ފުރިއްޖެޔޭ

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ރަހުމަތްތެރިން ގެއްލިއްޖެޔޭ، ހަތުރުން ތަކެއް ގިނަވެއްޖެޔޭ

   އަޚުވަންތަކަން ނެތިވެއްޖެޔޭ، ނަފުރަތުގެ ހުޅު ރޯވެއްޖެޔޭ

ޤައުމުގެ ދަރިން ނުކުމެއްޖެޔޭ، ކަރުމަރު ހިފަން ރޭވިއްޖެޔޭ

   މަގުމަތި ލެއިން ފޯވެއްޖެޔޭ، ރަޙުމާ ކުލުނު ފޮހެވިއްޖެޔޭ

 

Print

އެދި އެދި ހޯދީމޭ

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ގޯތިން ނުކުމެ އެތައް ބުރު، ޖަހަމޭ މަތިން ތިގޭ ދޮރު

     ބޯ ދިއްކުރަން ގަނޭ ބިރު، ލިބިފާ ނުވާތި ހިތްވަރު

ގޯޅިން ކަލާ ހިނގާ އިރު، ހުރެވޭ ބަލަން ދިމާ ދުރު

     ރޯޅިންނެ ވައިޖެހޭއިރު، ގެނުވާ ތިވަސް ވި ނާދިރު

މޯޅިން މިހިތް  ލެނބޭއިރު، ދެކިލަން މިހިތް އެދޭވަރު

     ކޯޅިން ތި މާ ފޮޅޭއިރު، ބިދެލަން ބެލީމެ އިރުވަރު

 

Print

އަހަރެންގެ ޢަޒުމް

ޝާޢިއުކުރީ ޢަލީ ނައުފަލް . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ޢަލީ ނައުފަލް ، އޯކިޑުމާގެ ، ށ. ޅައިމަގު

 

ހިއްމަތާ ގަދަ ހިތްވަރުން، މޮޅުކުއްޖަކަށް މަ ވެދާނަމޭ

               ހިތްވަރެއް ކޮށްފާ މިތާ، ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދާނަމޭ

ވިސްނަމުން މުސްތަޤުބަލަށް، ބިންގާ އަޅާނީ ހަރުދަނާ

               ވިސްނުމެއްގެދަށުން ކަމަށް، ޢަމަލާ ބަހުން އަންގާނަމޭ

Print

ވީރާނާ ވެފައިވާ ޙަޔާތް މެގޭ...

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވާހަކަ


      ބަދިގެދޮށުގައި ރާނާފައި ހުރި ފިނިއަށީގައި ފަންގެވިޔަން އެއިނީ ހަދަހާ ރީތި އަންހެނެކެވެ. ކަޅިރަވަ ތޫނު ދެލޮލެވެ. ކަޅު އިސްތަށިގަޑެކެވެ. އެންމެ ދޮން ނޫންނަމަވެސް ހަމުގެ ކުލައައްޔެވެ. ރީތި ތުނި ހަށިގަނޑެކެވެ. އޭނާއަކީ ފަސް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ މަންމައެކޭ ބުނުމުން ގަބޫލުކުރަން ދައްޗެވެ. ވިހެއުމަށްފަހުވެސް އޭނާގެ ރީތި ކަމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އަދިވެސް ސަނާގެ ރީތި ކަމަކީ ފިރެހެނުންގެ ހިތްތައް ކަތިލާފަދަ ރީތި ކަމެކެވެ.

Print

ސުމުއްވުލްއަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު- ޚިދުމަތްތެރި ޒަޢީމެއް

ޝާޢިއުކުރީ އަޙްމަދު ސަމީޢު . ހިމެނޭބަޔަކީ ޝަޚްޞިއްޔަތު

ކޮމަންޑޫ ޢަލީ އިބުރާހީމް

1-    ނަސަބު/ ޢާއިލާ
އަލްއަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ޢާއިލާއަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަދި ދުރަށް ފެތުރިފައިވާ ޢާއިލާއެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތިން ރައީސުންގެ ނަސަބުނާމާ (2008) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގައި އިބްރާހީމް ނާޞިރަކީ ޔަމަނުކަރައިގެ ހަޟަރަމައުތުގެ ބަޢުލަވީ ނުވަތަ ބާޢަލަވީ

އިދާރާ

ވާހަކަ