ރެޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު އަމިއްލަފުޅަށް މަޒުމޫނު ޝާއިޢުކުރަށްވާ ނުވަތަ ޕަބްލިޝް@ފަންވަތް.އިންފޯ އަށް މެއިލް ކުރަށްވާ

އަދުގެ ޚާއްސަ

Print

އަހަރެންނަކީ ކާކު؟

ޝާޢިއުކުރީ އަޙުމަދު މަޢުޞޫމް . ހިމެނޭބަޔަކީ ދިވެހި

              އަހަރެން އުފަންވީ ތަހުޒީބީ  މުޖުތަމަޢަކަށެވެ. އެބަޔަކަށް ނިހާޔަތަށް އަހަރެންގެ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ބައެއްގެ ތެރެއަށެވެ. މީލާދީ ސަނަތުން 19 ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި ފްރާންސްގެ ޔުޖޭން ޕައުބެއްލެގެ އަތްމައްޗަށް އުފަން މި ނިކަމެތި އަނާގެ ނަމަކީ ވަރަށް އާންމު ނަމެކެވެ. ޤަދަރުކުޑަގޮތަކަށް، ތަފާތު ޤައުމުތަކުގައި ތަފާތު ނަންނަމުން އަހަރެންނަށާއި އަހަރެންގެ ދަރީންނަށް މުޚާޠަބުކުރި ނަމަވެސް އަހަރެންގެ އެއްވެސް ދަރިޔަކު އަދި ޢާއިލީ މެންބަރަކުވެސް ހިތްވަރެއް ނޭލޭނެއެވެ. ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. މިއަދު އަހަރެން މުސްކުޅިވެ ގައިބާރު ނެތި ކިތަންމެ ދަތި ހާލެއްގައި އޮންނާން ޖެހުނަސް، އަހަރެންގެ ޢާއިލާއިން އެ ގެންދަނީ މުޅި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅަށް ޚިދުމަތް ކުރަމުންނެވެ. މިއަދު އަހަރެން މުސްކުޅިވެ ލޯބޯ ކޮށިވެފައިވިޔަސް، އަތްފައިގެ ބާރު ކެނޑި، ގޮތް ހުސްވެފައި އޮތަސް، އަހަރެންގެ ޢާއިލާ މިހާރު އެވަނީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރިފައެވެ.

Print

އާދަޔާޚިލާފު ފެކްސް މެޝިން!

ޝާޢިއުކުރީ އިބްރާހީމް ޙަމީދު،(އެޗް.ޑީ) އާސްމާނުވިލާ، ލ. އިސްދޫ . ހިމެނޭބަޔަކީ ހެއްވާމަޖާ

މިއީ އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހިގާފައިވާ ކަމަށްބުނާ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެކެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ކަތީބަކީ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި އޭރުވެސް 35 އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ގައިމު ތަޖުރިބާތަކެއްވެސް ހުންނާނެތާއެވެ.

އެއްދުވަހަކު ކަތީބު އޮފީހަށް ނުކުންނަވާ ވަރަށް މުޙިއްމު މެސެޖެއްލިޔުއްވާ ސެކްރެޓަރީއާއި ޙަވާލުކުރަމަށްފަހު ބުނުއްވީ، މި މެސެޖް އަތޮޅު އޮފީހަށް ފޮނުވާލާށެވެ. އަދި ފޮނުވަންވާނީ އިއްޔެ އަތޮޅު އޮފީހުން ފޮނުވައިގެން ގެނައި ފެކްސް މެޝިނުންނޭ ބުނުއްވުމަށްފަހު ކަތީބު ދުރުވީ ގެއަށް ސައިބައްލަވާށެވެ. ސެކެރެޓަރީވެސް ކަތީބު އެންގެވިގޮތަށް މެސެޖު ފޮނުވީ އެބުނުއްވާ މެޝިނުންނެވެ. މެސެޖު ފޮނުވުނީމާ އެމެސެޖުގެ ވާތްފަރާތުގެ މަތީކަނުގައި ” މެސެޖު ފޮނުވިފައި ” މިހެން ލިޔެލުމަށްފަހު ކަތީބުގެ މޭޒުމަތީގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

Print

"ކަށި"

ޝާޢިއުކުރީ އަޙުމަދު މަޢުޞޫމް، ފެންފިޔާޒުގެ، ހއ. ވަށަފަރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ސަމާސާ އަދަބު

އާދައިގެމަތިން ނޫރީ މިއަދުވެސް ގެއަށް އައި އިރު އަންހެނުން ގެއަކު ނެތެވެ. ނޫރީ ހުރީ ބަނޑުހައިވެގެން ހާންތިވާވަރުވެފައެވެ. ބަދިގެފަރާތަށް ގޮސް ތެލިތަކުގެ ފިޔަން ހިއްލާ މުޅި ބަދިގެ އެފުށް މިފުށަށް ޖެހިއިރުވެސް ރޯފިލުވާފައި ހުރި ކާއެއްޗެއް އަތަކު ނުޖެހުނެވެ. އުނދުންމަތީ އޮވެ ރޯފިލާފައި އޮތް މެއްސެއް ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ މަދިރިއެއްވެސް ނެތެވެ. ނޫރީ ގާތަށް އައީކީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ކުރާނީ ކީއްހޭ ހިތާ ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލުމަށް ފަހު، މޮޅިވެރި ގޮތަކަށް އިސްޖަހައިގެން ހުރެ ކޮޓަރިއާ ދިމާއަށް ހިނގައި ގަތެވެ.

Print

ގޯޅިތެރެ

ޝާޢިއުކުރީ ޙަސަން ރިޟާ، ތ.މަޑިފުށި . ހިމެނޭބަޔަކީ ވާހަކަ

 

ދަތުރު އައިފަހުން އެކި މީހުން އެތިބީ އެކިތަންތަނުގައި ޖެހިފައެވެ. ބައެއްމީހުން "ޖޯޑު" ހަމަކޮށްލައިގެންނެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ރައްޓެހިންނާއި އެކުގައެވެ. އަހަރެންވެސް ޔާމީނާއި އެކު ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއްގައި މަޑުކޮށްލީމެވެ. ދެމީހުން އެކަހެރިކަމުން ދައްކަމުން އައީ ދެމީހުންގެވެސް އަމިއްލަ ވާހަކައެވެ. އުކަމުން އައީ ޙަޔާތުގެ ބައެއް ޞަފްޙާތަކެވެ. "ދެން ކިޔައިދީބަލަ ކިޔަވަން އުޅުނު ދުވަސްވަރުގެ ވާހަކައެއް. ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުނު އިރު ވަރަށް ކަންތައް އޮންނާނެ ނޫންތަ؟" ޔާމިންގެ މި ސުވާލުން އަހަރެންގެ ހިތް އެނބުރުނީ އެންމެ ދިމާއަކަށެވެ. ދެގޮތެއްނުވެ، ކޫރުމެއް އެޅިފައިނުވާ "އެ ވާހަކަ" އާއި ދިމާއަށެވެ.

Print

ތިޔަ ހަނދާނޭ!

ޝާޢިއުކުރީ ނަޞްރުﷲ ޚަލީލް، ނޮޅިވަރަން . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ނަޞްރުﷲ ޚަލީލް، ނޮޅިވަރަން

 

ރާގު: ޔޭ މެރީ މަންޒިލް ބަތާ....

ދޭހުގާ ލިބުމެއް ނެތަސް އޭނާ ހަނދާނޭ އާވަނީ

   ރޭހުގާ ބާކީވިޔަސްވެސް ދުރު ހަނދާނާ ނުވެވެނީ

މިގޮތުގާ ހުންނަންވުމުން ކުރެވޭ ފިކުރު ކަރުނައިތެރޭ

   މިގޮތުގާ ވިރިހިތް ދިޔަސް ޔާރާ ހަނދާނޭ ދެމިވަނީ

Print

ފަލަސްތީނާ އެކު...

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

 

އެތަށް ޤަރުނެއްގެ ޖާހިލުކަން ، ދަނީ ވަކި ހިއްޕަމުން ބާރަށް

     ގެތަށް ރޯކޮށް ބިމަށް ތިރިކޮށްލަނީ ،ހެދުމަށްފަހުން އަޅިއަށް

ފަހެއް ނުޖެހޭ ޤަތުލު ކުރުމަށް، ކުށެއްނެތް ތުއްތު ޅަދަރިންތައް

    ލަހެއް ނުމެކޮށް ބަޑީގެ ވަޒަން، ޖަހާ ހަދަނީ އަޚުންގެ މެޔަށް

ލޮލުގެ ކަޅިވިދި ދެލޯބޮޑުވޭ ، ބިރުން ފުރިފައިވުމުން ހިތްތައް

    ލޮލަށް ހަމަނިދިފިޔެއް ނުޖެހޭ، އިވޭ ގަދަފަދަ ބަޑީގެ އަޑަށް

Print

ނުރައްކާތެރި ފަތެއް

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ފަތް ތަކުތެރޭވާ ވިހަ ފަތެއް، ބޭނުން ކުރަން ނުމެވާ ފަތެއް

        ދަތްތަކުގެ އަލި ކަނޑުވާ ފަތެއް، ތުންފަތްވެ ކަޅު ހަޑިވާ ފަތެއް

ސުއްޓާގެ ގޮތުގައި ވާ ފަތެއް، ސިނގިރޭޓްގާ ހިމެނޭ ފަތެއް

        ހުއްޓާލުމަށް އުނދަގޫ ފަތެއް، ދުފުމުގެ ތެރޭ ކެވިދާ ފަތެއް

ހަށިއެތެރެ ފާރުކުރާ ފަތެއް، ލޭ ހޮޅި އެތަށް ބައްދާ ފަތެއް

     

Print

އާ ބަކުރުބޭގެ ތަރުބަވީ ޕެޓިޝަން

ޝާޢިއުކުރީ އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް . ހިމެނޭބަޔަކީ އިޖުތިމާޢީ

އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް

ޢިޝާނަމާދުން ފައިބައިގެން ގެޔަށް ދިޔަ ގޮތަށް އަބޫ ބަކުރު އިށީނީ ބޮޑުކޮޓަރީގައި ހުރި ސޯފާ ގޮނޑީގައެވެ. މަޑު މަޑުން ލެނގިލި އިރު މޫނުމަތީގައި  ޅިޔަޖެހިލައިފައި އެހެރީ ހަމަ އެކަނި މުސްކުޅިކަމުގެ ރުލެއް ނޫނެވެ. ނިތްކުރިމަތީގައި  އުފުލިފައި އެ ހެރީ ނުތަވަސްކަމުގެ ރާޅުތަކެކެވެ. ބަކުރުގެ ފަހަތުން އައިސް އެ ގެއަށް ވަދެ އަދަރާދަ ގޮނޑިއެއްގައި އެ ފޫ ޖައްސައިލީ އަވަށްޓެރިއެކެވެ.  ކުރީގައި ސިފައިންގެ އިސް މަޤާމުތައް ފުރުއްވައިފައި ވާ، ނަމަވެސް މިހާރު ޤައުމުގެ އިސް ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ޢަބްދުއްރައްޒާޤެވެ. އޭނާ މި ވަޑައިގަތް ވަޑައިގަތުމާއި  ބަކުރުގެ މިޒާޖުން މި ރޭ މި ފެންނަ ފެނުމާ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. މިސްކިތުންފެށިގެން މިހައިތަނަށް އާދެވުނު އިރު ވެސް ބަކުރުގެ ކިބައިން ފެންނަނީ ހިމޭންކަން ވިއްޔާއެވެ! ބަސްމަދުކަން ވިއްޔާއެވެ! ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްވުމާއި ފިކުރުބޮޑުވުން ވެސް މެވެ.

Print

މަރު އައިސް ގޮވައިލާ ހިނދު...

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

މަސްތުގައި ތިއްބާ މިތާ، މަރު އައިސް ގޮވާލާނޭ އިނގޭ

   އަސްތަ އަސްތާ އެހިނދުގާ، ތަޢުބާ ކުށަށް ނުވެވޭ އިނގޭ

ނަސްލަކުން މޮޅު އައިސްވިޔަސް، ކުރެވޭ ކަމެއް ހަމަ ނޯވެޔޭ

     ބަސްބުނާ ހިނދުކޮޅުތެރޭ، ދުނިޔޭން ތިބާ ނިމިދޭ އިނގޭ

ރަސްކަލެއް ކަމުގާ ވިއަސް، ބާރެއް އެހިނދު ލިބުމެއް ނުވޭ

    

Print

އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް!

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ތިމާވެއްޓަށް ނަޒަރު ހިންގާ، ޖެހޭ އެކަމާ ފިކުރުކޮށްލަން

       ތިމާވެސް ހަމަ އުޅެންޖެހެނީ، ވެށީގާކަން ޖެހޭ ދަންނަން

ގަލާ ވެއްޔާ ނެގީ އެކުގާ، ބިނާކުރުމަށް ޢިމާރަތްތައް

        ގަލާ ވެއްޔާ ފަޅުން ނުނަގާ، އިތުރު ގޮތްތައް ޖެހޭ ހޯދަން

 

Print

ހިތްހަމަޖެހޭ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ބޭނުންފުޅުނަމަ...

ޝާޢިއުކުރީ ޝާދިޔާ ޢަބުދުﷲ . ހިމެނޭބަޔަކީ އާދަކާދަ

ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅުމަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކެވެ. އެއީ އިންސާނާ ޒުވާންކަންމަތީ ގިނަދުވަހު ދެމިހުންނަ ކަމެއްކަންވެސް ޔަޤީނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުން، ބައެއްފަހަރު ކަންކަމާ ހާސްވެ ހަދާނެގޮތެއް ޚިޔާލަށް ނައިސްގެން އުޅެންޖެހެއެވެ. މިފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ބައެއް ގޮތް ގޮތް ޙިއްސާ ކޮށްލާނަމެވެ.

ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެ، ހިތްހަމަނުޖޭގޮތްދިމާވުމުން އެންމެފުރަތަމަ ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުންވެސް ފުންކޮށްނޭވާ ލާށެވެ. އެއަށްފަހު އެމީހަކު އެވަގުތު އެހުރި ޙާލަތަކުން އެހެން ޙާލަތަތަކަށް ބަދަލުވެލާށެވެ. ކޮޅަށް ހުރިނަމަ އިށީނދެލާށެވެ. އިށީނދެގެން އިންނަމަ އޮށޯވެލާށެވެ. އެންމެ ފަސޭހައިން ހިތަށްހަމަޖެހުން ލިބޭނީ ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރުމުންނެވެ. ތިމާގެ އުފާވެރި ވަގުތުތަކާއި އުފާވެރިހާދިސާތައް ހަނދާންކުރުމުންނެވެ. ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތްތައް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގަތުމުންނެވެ.

Print

ދުލަކީ ނުރައްކާތެރިވެސް ހަތިޔާރެކެވެ.

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ދަންނަވަންތޯއޭ ތެދަށް، ދުލަކީ ލިބުނު ހަތިޔާރެކޭ

      ކަންމިހެން އޮތްއިރު އޮތީ، ރައްކާތެރިވެ ތިބުމޭ ތެދޭ

ބަޑިތަކުންނާ ކަނޑިތަކުން، ނޫނަސް ޤަތުލު ކުރެވޭނެޔޭ

     އަޑިނުބައި ހިތަކުން ނެރޭ، ވިހަގަދަ ބަހެއް ބުނުމުން ތެދޭ

Print

ކުޑަކުދިންްނަށް ބަހެއް

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

އަޚުލާޤު ހެޔޮ އަށަގަންނަމާ! އަޅުކަންތަކަށް އިސްކަންދެމާ!

      ވަގުތަށް މަސައްކަތް ނިންމަމާ! ވަރުގަދަ ޢަޒުމުގައި ކިޔަވަމާ!

 ނިދުމުގެކުރިން ދަތް އުނގުޅަމާ! ނިދަމުން"ޝަހާދު" ކިޔާލަމާ!

       ކިޔުމުގެ ގޮތުން ފޮތްހުޅުވަމާ! ފަޖުރުގެ ދެރަކްޢަތް ކޮށްލަމާ!

Print

ޗޮކުލެޓްފުށިން އިވުނު މަތިންދާބޯޓުގެ އަޑު

ޝާޢިއުކުރީ ޙުސައިން ޢާރިފް . ހިމެނޭބަޔަކީ ސަމާސާ އަދަބު

އެއްސަހަރެއްގައި އުޅުނު ވަރަށް ޟަޢީފް މީހެކެވެ. އޭނާގެ އެންމެގާތް ރަޙުމަތްތެރިޔާ ކަމުގައިވާ ޒެކޯގެ ކައިވެންޏަށް

ޗ.ޗޮކޮލެޓްފުއްޓަށް ދިޔައެވެ. އޭނާ ގޮސް ހުރީ ޗ.ޗޮކޮލެޓްފުށީ ޓޮބްލެރޫންމަންޒިލް ގައެވެ. އާދޭހެވެ! އެމަންޒިލަކީ ވަރަށްވެސް ހިތްފަސޭހަ، ހިތުގައި ފިނިފެންމާ ފޮޅުވާލާ، އެފަދަ ދެވަނައެއްނުވާ މަންޒިލެކެވެ. ވަށައިގެންވާ މާހައުލުން އިވެމުންދާ ދޫނިތަކުގެ ތޫލި އަޑުތަކާއި ޖަނަވާރުތަކުގެ ހޭރުމުގެ އަޑުތަކުން މާހައުލުވަނީ މުޅިން ކިލަނބުކޮށްލާފައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ބޮކޭ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ޒެކޯ އައިސް އޭނާގެ ކޮނޑުގައި ކޮށްޓާލުމުންނެވެ. ދެރަޙުމަތްތެރީން ސައިކަލްގައި އެކުއެކީ ދިޔައީ ޑެއިލީ މިލްކު ރެސްޓޯރެންޓަށެވެ. އެތަނަށްގޮސް ދެމީހުން ބަނޑުގައި ނެތްތަނަށް ކާލިއެވެ. ދެމީހުން ތޮޅެމުން، ފޮޅެމުން ގެޔަށް ދިޔައީ ބަނޑު ދަމާލުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައެވެ.

Print

ކަނޑިކި ލޯބި

ޝާޢިއުކުރީ ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް . ހިމެނޭބަޔަކީ ސަމާސާ އަދަބު

ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް  / އިމޭޖް،ކ.ކާށިދޫ

         އެއީ މީގެ ޒަމާންތަކެއް ކުރިއެވެ. ކާށިދޫގެ ފާލަމުން ފައިބާއިރު ކަނާއަތްފަރާތުން ފުރަތަމަޖެހޭ ގެއަކީ އުސްމާނާ ހަރީރާގެ ދެމަފިރިން ދިރިއުޅޭ ގެއެވެ. ލަކުޑިން މެއްލަޖަހައިގެން ބިތްބައްދައި ،ފަނުން ހިޔާކޮށްފައިވާ ރީތި ކުޑަކުޑަ ގެއެކެވެ. އެތެރެގެ އެއީ އުސްމާނުގެ ދެމަފިރިންގެ ބައެވެ. މައިދައިތައާއި ބަފާބެ ނިދަނީ ދިމާއެނދުގައެވެ. 

        އާދައިގެ މަތިން މިރޭވެސް އިޝާނަމާދުން އައިސް ރޭގަޑުގެ ނާސްތާ ނިންމާލުމަށް ފަހު ހަރީރާގެ ލޮލަށް އުސްމާނު ބަލާލިއެވެ. "މިރޭވެސް ނިދާނީ ބޮޑުއަށީގައިތަ؟ މިހާރު އަހަރެންގެ މަގަތުގައި ހަރީރާ ނުނިދާތާ ތިންމަސްދުވަސް ވެއްޖެ." އުސްމާނުގެ ވާހަކަށް ހަރީރާ ޖަވާބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފޫހިގޮތަކަށް އުސްމާނާ ދިމާއަށް ބަލާލުމަށްފަހު ތެދުވެގެން ގޮސް ބޮޑުއަށީގައި އޮށޯވެ ނިދައިފިއެވެ.    

Print

ކަރުނުން ދެލޯ ފުރިއްޖެޔޭ

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ރަހުމަތްތެރިން ގެއްލިއްޖެޔޭ، ހަތުރުން ތަކެއް ގިނަވެއްޖެޔޭ

   އަޚުވަންތަކަން ނެތިވެއްޖެޔޭ، ނަފުރަތުގެ ހުޅު ރޯވެއްޖެޔޭ

ޤައުމުގެ ދަރިން ނުކުމެއްޖެޔޭ، ކަރުމަރު ހިފަން ރޭވިއްޖެޔޭ

   މަގުމަތި ލެއިން ފޯވެއްޖެޔޭ، ރަޙުމާ ކުލުނު ފޮހެވިއްޖެޔޭ

 

Print

ވިސްނާލުމަށް

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ކޮންމެ ނަފްސެއްވެސް ފަނާވެ، ދިޔުން ވެޔޭ ހަމަ މިބިމުގާ

   ދޮންވިއަސް އަދި ކަޅުވިއަސް، ފަރަޤެއް ނުވާނޭ މިކަމުގާ

އޮންނަ ގޮތް ޤުރުޢާނުގައި، ދޮގުކޮށް ހަދާފާ މިތަނުގާ

    ކޮންމެ ގޮތަކަށް އުޅުނަކަސް، ނުލައޭ އަޅާ މިޒަމާނުގާ

ކޮންމެހެން މޮޅު މީހަކަށް، ނުމެވާނެޔޭ މަޙްޝަރު ބިމަކު

    ބޮންތިއަށް ރުކުގާވި، ވާޞިލްވެވުނަކަސް އަދި މިތަނުގާ

 

Print

އެދި އެދި ހޯދީމޭ

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ގޯތިން ނުކުމެ އެތައް ބުރު، ޖަހަމޭ މަތިން ތިގޭ ދޮރު

     ބޯ ދިއްކުރަން ގަނޭ ބިރު، ލިބިފާ ނުވާތި ހިތްވަރު

ގޯޅިން ކަލާ ހިނގާ އިރު، ހުރެވޭ ބަލަން ދިމާ ދުރު

     ރޯޅިންނެ ވައިޖެހޭއިރު، ގެނުވާ ތިވަސް ވި ނާދިރު

މޯޅިން މިހިތް  ލެނބޭއިރު، ދެކިލަން މިހިތް އެދޭވަރު

     ކޯޅިން ތި މާ ފޮޅޭއިރު، ބިދެލަން ބެލީމެ އިރުވަރު

 

އިދާރާ

ވާހަކަ