ރެޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު އަމިއްލަފުޅަށް މަޒުމޫނު ޝާއިޢުކުރަށްވާ ނުވަތަ ޕަބްލިޝް@ފަންވަތް.އިންފޯ އަށް މެއިލް ކުރަށްވާ

އަދުގެ ޚާއްސައަޙުމަދު ޖަވާދު / ޅ. ނައިފަރު


                                            15 ސެޕްޓެމްބަރ  2011 (ބުރާސްފަތި) ގުޅޭ

2001 ވަނަ އަހަރު

-    އޮޕަރޭޓިންގ ސިސްޓަމްތަކުގެ އެތައްބައިވަރު އަޕްޑޭޓްތަކާއެކު މައިކްރޯސޮފްޓް ވިންޑޯޒް އެކްސްޕީ ބާޒާރަށް ނެރުނެވެ.
-    އިންޓެލް ޕެންޓިއަމް 4 ގެ 1.4 ގިގަ ހާރޓްޒް ގެ ޗިޕް ތަޢާރަފްވިއެވެ. މި ޗިޕްގައި 42 މިލިއަން ޓްރާންސިސްޓަރ ހިމެނިފައި ވެއެވެ.


ޙުސައިން ޞަލާޙް

ޒުވާނުންނަކީ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ އަގުހުރި ރައުސުލްމާލެވެ. އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި ޤައުމެއް ކުރިއަރައި ތަރައްޤީވާނީ  އެ ޤައުމާއިގެން ތެދުވެ ހިންދަމައިލެވޭވަރުގެ ހަރުދަނާ ޒުވާން ޖީލެއް އުފެއްދިގެންނެވެ. ޒިންމާދާރު، މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި ހީވާގި ދަރިންތަކެއް އުފެދިގެންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި އާދަތަކަށް ލޯބިކުރާ، އެދީނުގެ ތަރަހަތަކުގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތުކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދިގެންނެވެ.

ޒާރާ އަޙްމަދު

ދުނިޔޭގެ ދެއްކުންތަކާއި އަނިޔާތަކުގައި ޖެހި އިންސާނާ އޭނާގެ ވެރިފަރާތުގެ މަތީން ހަނދާން ނައްތާލައިފިއެވެ. އެފަރާތް ވާކަމާއިމެދު ފަރުވާކުޑަކުރާން ފަށައިފިއެވެ. އެފަރާތުގެ ޚިޔާލާއި ދުރަށްދާން ފަށައިފިއެވެ. އެ ފަރާތް އިންސާނާގެ ފިކުރުތަކުގެ އެންމެ އުސް މައިދާންތަކުގައި ވާހިނދުވެސް އެފަރާތް ދެނެގަންނާން އެއިންސާނާ ނުކުޅެދިފައިވެއެވެ. މާއްދީ ގޮވުންތަކުގެ ގޮވެލިތައް ރެއާދުވާލު އެއިންސާނާގެ

ޢަލީ ޝަރީފު، ފިލިގަސްދޮށުގެ

ޝަބާނާގެ ޚިޔާލުވަނީ މާޒީގެ ދުވަސްތަކަކާއި ގުޅިފައެވެ.  އޭނާ އިނީ ގޭގެ ފެންޑާގައިހުރި ގޮނޑިއެއްގައެވެ.  އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި އޮތީ އޭނާގެ މަސައްކަތުން ހައްދާފައިވާ ރީތި ބަގީޗާއެކެވެ.  ވަގުތަކީ ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ.  ފެންވަރައިގެން އެދުވަހު އޭނާލާން ނެގިހެދުމަކީ ހަނދާންތަކަކާ ގުޅިފައިވާ ހެދުމެކެވެ.  ކޮންހަނދާނެއްތޯއެވެ.  އެ ހެދުމަކީ އޭނާގެ ދައްތަ ފޮނުވި ވަރަށް ރީތި ފޮތިގަނޑަކުން ފަހާފައިވާ އައު ހެދުމެކެވެ.  އެ ހެދުން އޭނާއާއި ވަރަށް ގުޅެއެވެ.  ފޮތީގެ ކުލައާއި އޭގައި ހުރި ޑިޒައިންހުރީ އޭނާ އެންމެ ޤަބޫލު ގޮތަށެވެ.  މިއީ ދައްތައަށް ހިތުދަސްވެފައިވާ ކަމެއްކަމުން ކޮއްކޮ ޤަބޫލުވާނެ ކަހަލަ ފޮތިގަނޑެއް ފޮނުވަން އެނގުނީއެވެ.
Print

ދޫދިނުމުގެ ސަގާފަތު ފެތުރުމުގައި މީޑިއާގެ ދައުރު

ޝާޢިއުކުރީ ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން . ހިމެނޭބަޔަކީ އިޖުތިމާޢީ

މުޞަންނިފު: ޑރ. ޙައްސާނު އަބޫ ޢަރުޤޫބު
ދޭހަ ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން

މުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުންގެ ސަގާފަތު ބިނާކުރުމުގައި މީޑިއާ އަދާކުރަނީ ވަރަށްބޮޑު ދައުރެކެވެ. އެމީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ބައްޓަންކުރަނީ މީޑިއާއެވެ. އެމީހުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ މައްސަލަތައް ދައްކައިދެނީ މީޑިއާއެވެ. މީޑިއާއަކީ، މުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުންގެ ބުއްދިއާއި ޝުޢޫރު ކޮންޓްރޯލްކޮށް އޭގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ހިންގާ ވަރުގަދަ ބާރެކެވެ.

މިހާރު މީޑިއާ އަކީ، ހަމައެކަނި ޚަބަރު ފަތުރައިދޭ ވަސީލަތެއް ނޫނެވެ. ކިއެއްތޯއެވެ. މިހާރު މީޑިއާ އަކީ، މީހުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު މިޞްރާބުކުރާ ހުންގާނެކެވެ. އަދި އެއީ، އެކިއެކި ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދީ، އެ ކަންކަން ކުރުމަށް މަގުދައްކައިދޭ އާރުކާޓީއެކެވެ. މީޑިއާގެ ބޮޑު މަންޒަރުން މިކަންކަން ސާފުކޮށް ފެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓީވީ އާއި، ރޭޑިއޯ އާއި، ވެބްސައިޓްތަކާއި، ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

Print

ކުށްހީ

ޝާޢިއުކުރީ މާހިދު މުޙައްމަދު / ފްރެޝްކޯނަރ / ނ. ހެނބަދޫ . ހިމެނޭބަޔަކީ ވާހަކަ

ޝިހާމަކީ ނޫސް ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު އަމިއްލަ ނޫހަކާއި މަޖައްލާއެއްގެ އެޑިޓަރެކެވެ. މިއީ އޭނާ ހިތްވަރު އެލުވައިނުލައި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ. ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިވި ހިތްދަތި ދުވަސްތަކަށްވެސް ކެތްކޮށްގެންނެވެ. އާދައިގެމަތިން މިއަދުވެސް ޝިހާމް އިނީ އޭނާގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު އެރަށު ތުނޑިމަތީގައެވެ. ވައި ޖައްސާލުމުގެ އިތުރުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމާމެދު ވިސްނާލާށެވެ. އޭނާގެ ވީރާނާވެ ޒަޚަމްވެފައިވާ ހިތަށް ކުޑަނަމަވެސް ފިނިކަމެއް ލިބޭތޯއެވެ. ތުނޑިމަތި ފެނުމުން އޭނާ ހަނދާނަށް އަންނަނީ އޭނާގެ މާޒީއެވެ. ވިސްނާނުލައި ދިރިއުޅުމުގައި ނެގުނު ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އޭނާ ބަރުދާސްކޮށްފައިވާ އޭނާގެ ހިތި އަދި ހިތްދަތި މާޒީއެވެ. އެއީ މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިއެވެ.

އާދައިގެ ދުވަހެކެވެ. ޝިހާމާއި އޭނާގެ ދެތިން ރަހުމަތްތެރިންނާއެކު ތިބީ ތުނޑިމަތީގައި ފިނިކޮށްލާށެވެ. އޮލަ ވާހަކައިގައި ތިއްބައި ޝިހާމްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެމީހުންގެ ކުރިމަތިންލާފައި ދިޔަ އަންހެން ކުއްޖާއެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި މީގެ ކުރިން ނުޖަހާ ކަހަލަ ވިންދެއް ޖަހާލިއެވެ. "އޭ ބަލާބަލަ ބައެއް މީހުން އެއޮށްދާ ފަތްމިންޏަށް ގެއްލިފަ ތިބިވަރު" ޝިހާމް އެކުއްޖާއަށް ބަލަން އިންދައި އެތަނުން އެކަކު ބުންޏެވެ. ޝިހާމް ހިނިތުންވެލިއެވެ. އަދި އެކުއްޖާގެ ނަމަކީ ނިއުމާކަންވެސް އެމީހުންގެ ފަރާތުން އެނގުނެވެ. ފުރަތަމަ ނަޒަރުންވެސް ނިއުމާއަކީ މުއްސަނދި އާއިލާއެއްގެ ކުއްޖެއްކަން ޝިހާމަށް އެނގުނެވެ. ނަމަވެސް ޝިހާމަކީ އެފަދަ މުއްސަނދި މީހަކަށް ނުވިޔަސް އޭނާގެ ހިތުގައި ބިންވަޅުނެގުނީ ނިއުމާގެ އެ ލާސާނީ ސޫރައެވެ. ލަތީފީ ހަށިގަނޑެވެ. ބަލާ ފޫހިނުވާނެ ދެލޮލެވެ. އޭގެ ހަފުތާއެއް ފަހުން އެދެމީހުންގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ފެށުނެވެ. ޝިހާމުގެ ހުށަހެޅުމަށް ނިއުމާ އާނބަސް ބުނީ ޝީހާމް ހީކުރިވަރަށްވުރެވެސް އަވަހަށެވެ. އެއީ ނިއުމާވެސް ޝިހާމެދެކެ ލޯބިވާތީކަމުގައި އޭނާ ގަބޫލުކުރިއެވެ. އޭރު ޝިހާމަކީ އާދައިގެ ނޫސް ރިޕޯޓަރެކެވެ.

Print

ހިޔަންޏަށް މުޑި ނެގުން

ޝާޢިއުކުރީ މާހިދު މުޙައްމަދު / ފްރެޝްކޯނަރ / ނ. ހެނބަދޫ . ހިމެނޭބަޔަކީ ސަމާސާ އަދަބު

އަހަރެންނަކީ ބޮނޑިބަތުގެ ވަރަށް ބޮޑު ސަޕޯޓަރެކެވެ. އަހަރެންގެ އަންހެނުން މިރެއަށް ބޮނޑިބަތް ކައްކާ ވާހަކަ ބުނީއްސުރެ އަހަރެން ހުންނަނީ ކުޅު ދިޔާވެފައެވެ. ސޮނިފައިބާ ވަރުގައެވެ. ވާނީވެސް އެހެންނެވެ. ބޮނޑިބަތްކޮޅެއް ކާލަން ނުލިބޭތާ ހާދަ ޒަމާނެއް ވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ރަނގަޅަށް ކާލާނަމެވެ. ކެއުމަށް ތައްޔާރުވަންދެން އަހަރެން އިނީ ފާޚާނާގައެވެ. ބަނޑު ހުސްކުރާށެވެ. ގިނައިން ކެވޭނީ އޭރުންނެވެ.

ރޭގަނޑު އަށެއް ޖަހައިފިއެވެ. ކާން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ކާކޮޓަރިން ދުވި ބޮނޑިބަތް ވަހުންވެސް ހިތާހައްޓާބެދިއްޖެއެވެ. ބަލަން ނުހުރެ ހަރަކުން ދޫކޮށްލި މިސައިލެއްހެން ގޮސް އަވަހަށް މޭޒު ކައިރީ ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެފީމެވެ. ރަނގަޅަށް ގޮނޑީގައި ހަމަޖެހެލިތަނާ ގޮނޑިއާއެކު އެ ވެއްޓުނީ ތަޅުންގަނޑު މައްޗަށެވެ. އުނަގަނޑަށް ވީތަދުން ހަޅޭއްފަޅޭއްޖަހައިގަނެވިއްޖެއެވެ. ބަދައެއް ބިންދައިގެން ދިޔައީ ކަންނޭނގެއެވެ. މިކަހަލަ ކެހި އިންސާނުންނަށް ދޭން ހެޔޮނުވާނެއެވެ. ވާނުވާ ބެލިއިރު އިށީނދެވުނީ އެއްފައި ނެތް ގޮނޑިއެއްގައެވެ. ނަމަވެސް ވާތަދަކަށް ނުބަލައި އަނެއްކާވެސް ޖެހިގެން ހުރި ގޮނޑީގައި އިށީނދެފީމެވެ.

Print

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ވަނީ އެއްފަސްކުރުމާ ގުޅި ލާމެހިފައެވެ.

ޝާޢިއުކުރީ މާހިދު މުޙައްމަދު / ފްރެޝްކޯނަރ / ނ. ހެނބަދޫ . ހިމެނޭބަޔަކީ އިޖުތިމާޢީ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި ދުރުދުރުގައިވާ ރަށްތަކަކަށް ފެތުރުފައިވާ ހާރެއްގެ ބައްޓަމަށް އޮންނަ ކުޑަކުޑަ ޤައުމެކެވެ. އެއް ބަހެއް، އެއް ދީނެއް އަދި އެއް ޘަގާފަތެއް އޮންނަ އެއްބައިވަންތަ ޤައުމެކެވެ. ފަތުރުވެރިންގެ ނަޒަރުންނަމަ ދުނިޔެމަތީގައިވާ ސުވަރުގެއެވެ. ނަމަވެސް، މިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ އިސްވެ ދެންނެވި ހާރެވެ. އެހާރުގެ ދިގުކަމުންނެވެ. އެހާރުގެ ތެރޭގައި މީހުން ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ވަކިވަކިން އޮންނަ ކުދި ގިން ރަށްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިމައްސަލަ ޙައްލުވާންއޮތީ ހަމަ އެންމެ ކަމެއް ކުރެވިގެންނެވެ. އާބާދީ އެއްފަސްކުރެވިގެންނެވެ.

Print

ސުވަރުގޭގެ ދޫނި

ޝާޢިއުކުރީ ނަޝީދު . ހިމެނޭބަޔަކީ އެނގޭތަ

ފާރިސީ އާދަކާދައިގައި ހޯމާ ނުވަތަ ހުމަ ކިޔާދޫންޏެއް އުޅެއެވެ. މި ދޫންޏަކީ އެގޭ މުޅި ޙަޔާތް އިންސާނީ ލޮލަށް

ފެންނަ ވަރަށްވުރެ މަތިން އުދުހުމުގައި ހޭދަކުރާ އެއްޗެކެވެ.އަދި ދުވަހަކުވެސް ބިމުގައި ފައި ނުޖައްސައެވެ. ބައެއް ގަބޫލުކުރުންތަކުގައި އެދޫނީގެ ފައެއް ނުހުރެއެވެ.

ފީނިކްސްއާ ވައްތަރު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ މަތީބައި ބާޒެއްހެންވާ މިދޫނި އެހެން ދިރޭއެއްޗެއް ޝިކާރަކޮށް އޭގެ މަހެއް ނުކައެވެ. އަކަމަކު ކައިއުޅެނީ މަރުވެފައިވާ ޖަނަވާރުގެ މުޅަމަހެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ދެޖިންސުގެ ހިއްސުއެކުލެވޭ މިދޫނި ބިސްއަޅަނީ ވައިގެ ތެރޭގައެވެ. ވައިގެ ތެރެއިން ބިމަށް ވެއްޓުމުގެ ކުރިން  ބިސްފީވެ އެއިން ޅަދޫނި ނުކުމެ އުދުހިގަނެއެވެ. 

Print

ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން

ޝާޢިއުކުރީ އުނައިސް . ހިމެނޭބަޔަކީ އާދަކާދަ

ފެށުން

މި މަޒުމޫނުގައި އަޅުގަނޑު ހިމަނާލާނީ ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަމުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ތިން މަސައްކަތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ. އެއީ ދަނޑުވެރިކަމާއި، ވަޑާންކުރުމާއި ކުނާވިޔުމެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރާގޮތާއި، މަސައްކަތުން ލިބޭ ނަފާ އާއި އަދި މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ. މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކެވެ.

ދަނޑުވެރިކަން

ދަނޑުވެރިކަމަކީ ދިވެހިން އިހުޒަމާނުއްސުރެ ކައިބޮއެ އުޅުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގޯތިތެރެއާއި ބޮޑެތި ބިން ތަކުގެ އިތުރުން ފަޅު ރަށްރަށުގައިވެސް ދަނޑުވެރިކަން ކޮށް އުޅެއެވެ.

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު:

އުދަލި

ފެންދޭ ކުރާ

ގަހަށް ޖަހާ ބޭސް       

ގަހަށް ބޭސް ޖަހާ ފުޅި               

ގަސްކާނާ

 

Print

ޚުލްޤަކީ...

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

ޚުލްޤަކީ ގަހަނާއެކޭ ނަފްސެއް އެއިން ޒީނަތްކުރާ

          ޚުލްޤަކީ އެޚަޒާނަޔޭ ހެޔޮ ޢަމަލު މީޒާން ބަރުކުރާ

ޚުލްޤަކީ ޖާހިލުކަމުގެ ބަނަކަން ޙަޔާތުން ފޭކުރާ

          ޚުލްޤަކީ ދަންމަރެކެ ރޯކުރެވޭ ޙަޔާތަށް އަލިކުރާ

ޚުލްޤަކީ މަގެކޭ ނިފާޤުގެ ސިފަތަކުން ދުރުހެލިކުރާ

          ޚުލްޤަކީ ބާރެއް އެއިން ހިތްތައް މުޅިން ޠާޙިރުކުރާ

Print

ވޯރާވިޔަފާރިވެރިން އެހާ ނުފޫޒުގަދަ ބަޔަކަށްވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

ޝާޢިއުކުރީ މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ ، ރޯޒްވިލާ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ . ހިމެނޭބަޔަކީ ތާރީޚް

ތަޢާރަފް

ވޯރައިންނަކީ ދިވެހިރައްޖޭގައި ވިޔަފާރިކޮށް އުޅުނު ބައެކެވެ. އަދި މިއީ އިންޑިޔަގެ ބޮމްބޭ ހިސާބުން ރާއްޖެ އައިސް އުޅުނު ބައެއްކަމަށް އަހުމަދު ޝާކިރު (2004) ހާމަކުރައްވައެވެ. މިމީހުންނަށް ދާއޫދީ ބޯރާއިން އަދި ބޯރާ ބުންބާ އިން ކިޔުނުކަމަށް އަބްދުﷲ މުފީދު (2009) ބަޔާންކުރައްވައެވެ. އަދި 'ވޯރާ' މިނަމަކީ ފަހުން މުޙައްމަދު އަމީން ދެއްވި ނަމެއް ކަމުގައިވެސް ބަޔާންކުރައްވައެވެ. ވޯރާއިންގެ ތެރޭގައި ސްރީލަންކާގެ މީހުން ތިބޭކަމަށް ވެއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ވެރިން ތިބެނީ ސްރީލަންކާގައި ކަމަށާއި މާލޭގައި ތިބެނީ މުނީމުން(ސޭޓުން)ނާއި ނޯކަރުންކަމަށްވެސް އަބްދުﷲ މުފީދު (2009) ބަޔާންކުރައްވައެވެ.

Print

ތިބާ އާއި އިސްލާމްދީން

ޝާޢިއުކުރީ އިސްމާޢީލް އަލީ ރ.ކަދޮޅުދޫ . ހިމެނޭބަޔަކީ ޢަޤީދާ

އިސްލާމްދީނަކީ ރަހުމަތުގެ ދީނެވެ.ކާއިނާތުގެވެރި އިލާހާއި،ތިބާ އާއި ދެމެދުގައިވާ ވަރުގަދަ ގުޅުމެވެ. މި ދީނަކީ ތިބާގެ މުޅި ވުޖޫދެވެ. އަދި ތިބާގެ ހެޔޮ ނަސީބާއި ހިތްހަމަޖެހުން ބިނާ ވެފައިވަނީ މިދީނުގެ މަތީގައެވެ.އިސްލާމްދީން ރަނގަޅު ހުރިހާ ސިފަތަކެއް ދަސްކޮށް ދެއެވެ. އަޚްވަންތަކަމާއި، ރަހުމާއިލޯތްބާއި، ހަމްދަރުދީއާއިކުލުނުވެރިކަމެވެ. ކެރުންތެރިކަމާއި، ހުޝިޔާރުކަމާއި،ވަފާތެރިކަމާއި، ތެދުވެރިކަމެވެ. އެއްބައިވަންތަކަމާއި، އިޚްލާސްތެރިކަމާއި، އަމާނާތްތެރިކަމެވެ. އިހުތިރާމުކުރުމާއި، މަޢާފުކުރުމާއި،ދީލަތި ކަމެވެ.ކެތްތެރިވުމާއި،ޝުކުރުކުރުމާއި،ކެތްތެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ދެސިފައެވެ.ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައި ކަންކަން މަނާ ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ތިބާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.މި ލިޔެލެވުނީއިސްލާމީ ރިވެތި ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން މަދު މިންވަރެކެވެ.އިސްލާމްދީން ނުރުހޭސިފަތަށްވެސް އެހާ ގިނަވާނެއެވެ. 

ކުކުޅުބިހަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލަ ބަލާށެވެ.ބިހުގައި ލެވިފައިވާ ހަރުތޮށިގަޑުގެ ސަބަބުން އެތެރޭގައިވަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވަނީ ރައްކާތެރި ކުރެވިފައެވެ.މި ހަރު ތޮށިގަޑު ނުވާ ނަމަ ބިހުގެ ބޭނުން ނެތި ދިޔައީއެވެ. ހަމަ މިބީދައިން އިސްލާމްދީނަކީ ތިބާ ވަށައިގެންވާ ބޯތޮށިގަޑެކެވެ.ތިބާގެ ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަން ގުޅިފައިވަނީ މަތިވެރި އިސްލާމްދީނާއެވެ..އިސްލަމްދީނާއި ނުލައި ތިބާގެ ހަޔާތަކީ ފަޅު ހަޔާތެކެވެ.

ބިހަކީ އެހާ އަގުބޮޑު އެއްޗަކަށް ނުވުމާއިއެކުވެސް މީހުން އެ ގެންގުޅެނީ ނުހަނު ފަރުވާތެރި ކަމާއި އެކުގައެވެ. އެއި ނާޒުކު އެއްޗަކަށް ވާތީއެވެ.ގެނެވޭ ކުޑަކުޑަ ހަރަކާތަކުން ބިހުގައި ރެނދު ލައެވެ.ބިސްތަޅައިގެންދެއެވެ.އިސްލާމްދީނަކީ ތިބާގެ މުޅި ޙަޔާތެވެ.ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަމެވެ.މިފަދަ ބޮޑު ނިޢުމަތަކާއި މެދު ފަރުވާކުޑަ ކުރަން ހެޔޮ ވެދާނެތޯއެވެ.ތިބާ އިސްލާމްދީނަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ.

Print

ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ތަޤުރީރު (2015)

ޝާޢިއުކުރީ އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް . ހިމެނޭބަޔަކީ ތާރީޚް

މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން، އިންތިޒާމު ކުރައްވައިގެން، ސިފައިންގެ މައިމަރުކަޒު (ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި)ގައި ބޭއްވެވި ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި އެ ޖަލްސާގެ ޝަރަފުވެރިމެހުމާނު، ފަންވަތުގެ އެޑިޓަރ އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް ދެއްވި ތަޤުރީރެވެ. 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އޮނަރަބްލް އާދަމް ޝަރީފު، ޗީފު އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ވައިޒް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދު، ދިވެހިޤައުމުގެ ފަޚުރުކަމުގައި ވާ ޤައުމާއި ދީނަށް ވަފާތެރި ހިތްވަރު ގަދަ ދިވެހި އެންމެހައި ސިފައިން. އެންމެހައި ޖަލީސުން. السلام

عليكم.

 

އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ ލޯ މި ވަގުތު ހުއްޓިފައި މި ހުރީ ކުރިމަތީގައި ތިޔަ ތިއްބެވި، ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޖާހިދުންނަށް. އަޅުގަނޑުގެ ކަންފަތް ސަމާލުކަން ދީފައި ވަނީ ވަޒަން ހުސްވަނީއޭ ވަޒަން ގެނެސްދޭށޭ ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ގޮވައިލައްވައި އެ ތަކުރާރު ކުރެއްވި އިޚްލާޞްތެރި އާދޭހުގެ އަޑަށް. އަޅުގަނޑުގެ ހިތް މި ވަގުތު އުފައްދަމުންދަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ އަގުމާތް ޖިހާދާ ދޮންބަންޑާރައިންގެ މޫރިތި ސީރަތުން އަދުގެ ޖީލާ ކުރިމަތި ކުރާ އެތައް ހާސް ސުވާލުތަކެއް. 

Print

އިސްލާމްދީން

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

އެންމެ މަތިވެރި އެންމެ މާތް ދީނޭ މިއީ އިސްލާމްދީން

   އެންމެނަށް ހަމަހަމަކަމޭ ހޯދައިދިނީ އިސްލާމްދީން

އަޚުކަމެއް ޤާއިމްކުރެވި މާތް އުންމަތުގެ އަހުލުންތެރޭ

   ފަޚުރުވެރިވެރި އުންމަތް އެކަތިގަނޑަކަށް ހެދީ އިސްލާމްދީން

 

އަނދިރިކަން ޝިރުކާއި ޖާހިލުކަން ހިތުން ފުހެވޭ ގޮތުން

  މަދަދު ދެއްވާ މާތް ފޮތެއް އޮތް ދީނަކީ އިސްލާމްދީން

ހެޔޮނުބައި ވަކިކޮށް މިތާ ދުނިޔޭގެ އުނދަގޫ ދަތުރުގާ

   ހެޔޮމަގަށް ތަޢުފީޤު ދެއްވާ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން

 

Print

ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެންމެ މުހިންމީ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަމެވެ.

ޝާޢިއުކުރީ ނަންނި . ހިމެނޭބަޔަކީ އިޖުތިމާޢީ

 

"މިނިވަން ކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރެވޭނީ އަޅުވެތި ކަމުގެ ހިތިރަހަ ތަޖުރިބާ ކުރި މީހަކަށެވެ". މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ޙަޤީޤަތެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ މިވަނީ އަޅުވެތި ކަމުގެ ހިތިރަހަ ދެކެފައެވެ. ހަމައެއާއެކު މިނިވަންކަމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިޙުސާސް ކުރެވެމުން ދެއެވެ. އުފާވެރިކަމުގެ 50 އަހަރު ފުރާފުރިހަމަވިކަމުގެ ހިތްގައިމު އުފާތައް ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ރަސްކަން ކުރަމުންދަނީއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ހަނދާން ނައްތާލައި އުފާފާޅުކުރަމުން ދާއިރު ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެންމެ މުހިއްމީ ކޮންކަންތައްތަކެއްތޯ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލު ކޮށްލީ ކާކުތޯއެވެ؟ އެކަމާއިމެދު ފިކުރުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކީ ކޮންޖަލްސާއެއްގައި ތޯއެވެ؟ ޝައްކެތް ނެތެވެ. މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެންމެ މުހިއްމީ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަމެވެ.

Print

ނޮވެމްބަރު ތިނަކަށް ނަޒަރެއް

ޝާޢިއުކުރީ ޝާފިޢު ޢަބްދުﷲ / ތިނަދޫގެ ހއ. ބާރަށް . ހިމެނޭބަޔަކީ ތާރީޚް

އާދެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ދުށް މަތިވެރި ލޮބުވެތި ބަތަލުންގެ އަޑު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންފަތުން އަބަދާ އަބަދު ގުގުމައެވެ. އެކި ގޮތްގޮތުން ގައުމާއި ދީނާ ވަތަން ހަމައެއާއެކު ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތުގައި އެތައް ބަތަލުނެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމު ވަނީ ދެކެފައެވެ. ދޮން ބަންޑާރައިންނާއި މުހައްމަދު ތަކުރުފާނާއި މިހެންގޮސް އެތައް ބޭކަލުންނެކެވެ. އެބައެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ހަނދާންކުރާނެ އެތައް ބަތަލުންނެއް ދިވެހި ގައުމުގެ ފަސްގަނޑުގެ ދަށުގައި ވިނަމަވެސް އަދިވެސް ދިރިތިބީންގެ ގޮތުގައިވާ އެތައް ޝަހީދުންނެއް އަޅުގަނޑުމެނާއެކު ވެއެވެ. ގައުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ބޮޑު ކަމެއްގައި ޖާނާއި މާލުން ގުރުބާންވި އެތައް އަބްތާލުންނެއްގެ ޒިކުރާ އަޅުގަނޑުމެން ތާއަބަދު އާކުރާނަމެވެ.

Print

ކިތަންމެވަރަކަށް ކިޔެވިއަސް ފައިދާއެއް ނެތް!!

ޝާޢިއުކުރީ މޫސާ އަހުސަން ޝަރީފް / ސަމަންދަރު ގދ.ހޯނޑެއްދޫ . ހިމެނޭބަޔަކީ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިޔަތު

ގައުމުގައި ކިޔަވައިގެން ތިބި ނޫކަށިފުރައިގެ ޒުވާނުނާއި ބޮޑުން އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ކިޔަވާ ކުދިން ކިޔަވަމުންދަނީ ވަކިވަރެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ. އެގާރަ ބާރަ ހަދަނީއެވެ. ޑިޕްލޮމާއާއި ޑިގްރީވެސް ހަދަނީއެވެ. ނޫންނަމަ އެއަށްވުރެވެސް މައްޗަށް ނުކިޔަވާ މީހަކު މިހާރު ދަނީ މަދުވަމުންނެވެ. އުސްތާޒުންނާއި ޑޮކްޓަރުން މިވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް ކުރަނީ ކޮންފައިދާއެއް ހެއްޔެވެ. ކިޔެވުމުގެ ދާއިރާތަށް ނުހަނު ގިނައެވެ. ކިޔަވަނީ ހުރިހާކަމެއް ހިމނޭ ވަށައިޖެހޭ ތައުލީމެއްގެތެރެއިންނެވެ.

ތެދެކެވެ. ކިޔަވައިގެން ކުރަނީ ކޮންފައިދާއެއްހެއްޔޭ ބުނުމުން ވަރަށްގިނަ ބައެއްގެ ދެބުމަ ގޮށްޖެހިދާނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތެދު ހަގީގަތް ލިއުމަކުން ހާމަކުރަމާތޯއެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިދަނަނަވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިޔަވައިގެންތިބި ގިނަބައެއްގެ ވާހަކައެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. އެންމެ ތުއްތުއިރު ނާސަރީގައި '' ކުދި ކުދި ކަރުދާސް، ކުދިކުދި ކަރުދާސް '' ހޮވާނެގީމެވެ. ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ދަސްކުރީމެވެ. އެންމެ ސާފުތާހިރު ކުލާސް ރޫމު ކަމުގެ ވަނަ ހޯދުމަށްވެސް އެތައް ބައިވަރު މަސައްކަތެއް ކުރީމެވެ. އަޅުގަނޑުމެނެވެ. މިދަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މެއެވެ.

Print

އަދިވެސް ވެއިޓަރުންނާ ބެހޭނަންތަ؟؟

ޝާޢިއުކުރީ ޝާފިޢު ޢަބްދުﷲ / ތިނަދޫގެ ހއ. ބާރަށް . ހިމެނޭބަޔަކީ އިޖުތިމާޢީ

ވެއިޓަރުންނާ އަދިވެސް ބެހޭނަންތަ؟؟ މަދު މީހަކަށް ފިޔަވައި އެނގިފައި ނުވެދާނެވެ. ޒަމާންވީ ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް ބަނޑޭރި ހަސަންމަނިކުފާނުގެ ދިޔޯގެ ރައިވަރުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަޑުމެން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މިވާހަކައިގެ ތެރޭގައި ޝާމިލުވާނެ ވާހަކައެކެވެ. ފޮނި، ތުއި، ކިބުރުވެރި ޒުވާން ޖިންސުއްލަތީފުންނާއި ހުރިހައި އުމުރުފުރާއެއްގެ މީހުންގެ ވާހަކައެވެ. މިއަދުގެ މުޖްތަމައުގައި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުންނޫނީ އެއްފަރުވެސް ކޭން ނުބެއްލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އަޑުއަހާނަންހެއްޔެވެ؟ އާއެކެވެ.

މިއަދު މިވަނީ ބޭރުން ކެއުން އާންމުވެފައެވެ. މޭރީ ބުރައުން އާއި ޑައިންމޯ އަދި ލެމަން ގްރާސް އާއި ޅިއަނު ކަޑަ ނޫންނަމަ މިނޫންވެސް ކެފޭ ތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުގެ ކާނާ މިއަދު ކޮންމެހެން ކާންޖެހޭކަހަލައެވެ. މީރެވެ. ވަސްވެސް ރަނގަޅެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރެދާނެއެވެ. ދިވެހިންގެ ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް ހަގީގަތް ފޮރުވައިގެން ހުރުމަކީ އަނގަ ކަހާ މީހަކަށް އެހާ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވެދާނެވެ.

Print

އެޅުނު ކަތި ފިޔަވަޅުން

ޝާޢިއުކުރީ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

މަސްތުވެ ވަބާގައި ޖެހެވިގެން، މަގުއޮޅި ދެދުނިޔޭން ގެއްލިގެން،

  އަސްތާ! މަގޭ ނިކަމެތިވެގެން، މިދަނީ އެޅުނު ކަތި ފިޔަވަޅުން

ހެއްލެވި ޒަމާނުގެ ދަޅަތަކަށް، ލެނބި ހިތް އެމަސްތީ ލައްޒަތަށް

  ގެއްލުނު ޢަބުރު ފުން ކަނޑުތެރަށް، އެދުވަހު އެޅުނު ކަތި ފިޔަވަަޅުން

އޭރުގަ މަގޭ ގާތް އެކުވެރިން، ދިންހާ ނަޞޭޙަތް އަނބި ދަރީން

  އޭރުގަ އެއަޑު ނާހާ ރުޅީން، ދެވުނީ އެޅުނު ކަތި ފިޔަވަޅުން

Print

މިނިވަނެއް ނޫން ހޭ މި ގޮތް މާ؟

ޝާޢިއުކުރީ އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް . ހިމެނޭބަޔަކީ ވަޒަންބަހުރުވަ

އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް (2012)


ފިނި ވަޔާ އެކު ފަޖުރު ލީމާ، ފޮނި ނިދިން ލޯ ހުޅުވިލީމާ
    ތުނި ހިތުން ޙަމްދަށް ފެށީމާ، މިނިވަނެއް ނޫން ހޭ މި ގޮތް  މާ

ދޫނިތައް ފަދައިން އުދުހިދާ، ދޫނުކޮށް ހެޔޮ ރިޒުޤު ހޯދާ
    މޫނުތައް ލޯބިން ވިދަވިދާ،    މިނިވަނެއް ނޫން ހޭ މި ގޮތް މާ

Print

ހުރުން - ހުރުން

ޝާޢިއުކުރީ އަޙުމަދު މަޢުޞޫމް، ފެންފިޔާޒުގެ، ހއ. ވަށަފަރު . ހިމެނޭބަޔަކީ މާދަރީބަސް

ދިވެހި ބަހުގެ ހަމަތަކުގައި ހިމެނޭނޭ އިނުން އޮތުން ހުރުން- ހުރުން

        މި ވެށީގައި  އެހެނަސްވެސް ބުނެދޭނީ  ތަފްޞީލަށް ހުރުން- ހުރުން

ފިރިހެނެކޭ ދޮންބެ އެއީ ކިޔަވަންގޮސް ދޮންބެ ހުރީ މާލޭގައި

        ފިރިހެނުން  ހުންނަހުރުން ބުނެދޭނީ   ލަފުޒުންނޭ  ހުރުން- ހުރުން

އިދާރާ

ވާހަކަ